Deelnemersreglement

Wedstrijdreglement voor het Nederlands Kampioenschap Palingroken (NKP) te Kortenhoef.

Algemeen
Het NKP is een open kampioenschap: zolang er plaatsen beschikbaar zijn, is iedere serieuze inschrijving welkom. Het bestuur houdt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren om moverende redenen.

Deelnemers aan het NKP worden geacht het wedstrijdreglement te kennen en na te leven. Bij inschrijving zijn zij met het wedstrijdreglement akkoord gegaan.

Bij niet naleven van de hieronder en in de jaarlijks verstrekte deelnemersinformatie genoemde regels kunnen overtreders van deelname worden uitgesloten en van het wedstrijdterrein verwijderd. Ook niet opvolgen van door vrijwilligers of bestuur van VPC gegeven aanwijzingen kan tot uitsluiting en verwijdering leiden.

Deelnemen aan het NKP is geheel op eigen risico en VPC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Zorg voor kwaliteit en hygiëne
Deelnemers aan het NKP worden in het algemeen geacht grote zorg aan kwaliteit en hygiëne te besteden. Niet naleven van de vereiste zorg voor kwaliteit en hygiëne kan een vervelende bekeuring van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) opleveren. Op termijn kan het ook leiden tot het niet meer kunnen organiseren van het NKP door de Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC).

Een belangrijk punt van zorg is de kwaliteit van de ongerookte paling die door de deelnemers wordt meegebracht. Zeker bij warm weer ligt besmetting en mogelijk zelfs voedselvergiftiging op de loer.

Sinds 1994 wordt door de VPC, mede op advies van het Visbureau, de volgende werkwijze gehanteerd:

  • De door de deelnemers meegebrachte vis wordt door VPC en een keurmeester, bij aankomst geïnspecteerd op kwaliteit, op temperatuur (hoogstens 7 graden Celsius) en op het toegestane gewicht.
  • Er mag geen levende vis meegebracht worden.
  • De ontslijmde en schoongemaakte paling dient gekoeld te worden bewaard en wel op zodanige wijze dat de temperatuur van de paling tot de start van de voorbereiding op het rokersveld ten hoogste 7 graden Celsius is.

Om de kwaliteit van de vis vooraf zo goed mogelijk te houden raadt VPC de deelnemers aan:

  • De vis pas bij vertrek van huis uit de koeling te halen.
  • De vis te vervoeren in afsluitbare koelboxen of kisten (geen kratten!) met scherfijs (verkrijgbaar bij bijvoorbeeld visleveranciers, horecagroothandels en restaurants).

Deelnemers verplichten zich om op de hoogte te zijn van de normen die de NVWA hieraan stelt en dienen zich hieraan te houden. De VPC levert als service een koelauto die bij of op het wedstrijdveld wordt neergezet. Deelnemers kunnen van deze koelfaciliteit, voor zover de capaciteit dat toelaat gebruik maken. (Teveel meegebrachte en/of afgekeurde vis wordt ingenomen en in de koelauto opgeslagen en kan na afloop van de wedstrijd worden opgehaald).

De VPC is voorstander van het op een zo diervriendelijk mogelijke manier doden van vis. Zij juicht lopende onderzoeken naar nieuwe technieken dan ook toe en verzoekt de deelnemers de vis op een zo humaan mogelijke manier te prepareren.

NVWA regels
Uitgangspunt bij de regels van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is dat er geen besmetting op de producten mag optreden. Dit betekent dat alle producten zo goed mogelijk afgeschermd moeten zijn. Daarom gelden minimaal de volgende eisen: alle deelnemers moeten beschikken over minimaal een schone, afwasbare tafel waarop gewerkt moet/kan worden (nooit op de grond of de straat!), een partytent of parasol die tenminste het werk/verkooptafel(s) afdekt (deelnemers dienen hier zelf voor te zorgen).

De te roken paling dient vooraf in een door de Europese Gemeenschap en het NVWA goedgekeurde ruimte te worden voorbewerkt/geslacht. Een deugdelijke voorziening voor het hygiënisch wassen en drogen van de handen en een passende voorziening voor de opslag van afval moet ter plaatse aanwezig zijn. VPC zal zorg dragen voor een aantal wateraftappunten. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor alle benodigdheden om de paling te zouten/pekelen en te roken.

Het roken van de paling mag uitsluitend geschieden met rook verkregen uit hout of houtachtige gewassen, die in natuurlijke en/of onbehandelde staat verkeren. Het zouten en aan spiesen rijgen moet achter de tafel te gebeuren.

VPC regels
Op de dag van het evenement wordt in een briefing rond 10:00 uur ’s ochtends de door VPC vastgestelde minimum verkoopprijs van de paling medegedeeld. Alle rokers dienen zich de gehele wedstrijddag aan deze verkoopprijs te houden. Op de briefing wordt tevens een korte toelichting gegeven over herkomst en aard van de te gebruiken wedstrijdpaling.

NB: In geen geval mag paling onder de door VPC vastgestelde prijs verkocht worden, ook niet door uitkomst van enige promotionele actie. Het is daarom bijvoorbeeld niet toegestaan om zaken (inclusief andere vissoorten) of diensten gratis dan wel met korting te vergeven bij aankoop van paling. Het aanbieden van kleine hoeveelheden (gerookte) vis om ter plekke door het publiek te proeven is wel toegestaan.

Iedere deelnemer neemt zijn eigen ton mee. De rookton, omgeven een rookplek van 3 meter breed, moet tijdens het roken op voldoende (door VPC geleverd) zand geplaatst zijn. De ton moet daarbij op een verhoging van minimaal 15 centimeter boven het zand staan. Eventuele schade aan het wegdek als gevolg van het afwijken van deze regels zal op de deelnemer worden verhaald.

De deelnemers ontvangen van de organisatie (VPC) wedstrijdpalingen van gelijkwaardige kwaliteit die voorzien zijn van een merkteken. Hiervan moeten er na het roken een door VPC te bepalen aantal bij de jury ter beoordeling worden ingeleverd. De overige kunnen separaat worden ingeleverd en zullen door VPC aan het publiek worden verkocht, waarbij de opbrengst ten goede komt aan een door VPC jaarlijks te kiezen goed doel.

Buiten de wedstrijdpaling kunnen deelnemers zelf meegebrachte verse paling (deze dient afkomstig te zijn van een erkend bedrijf) ter plekke roken tot een maximum van 20 kilo. Alleen ter plekke gerookte vis mag worden verkocht! Het is toegestaan, als demonstratie, andere vissoorten niet zijnde paling te roken tot een maximum van 12,5 kilo per deelnemer. Bakken en frituren is verboden, ook voor eigen gebruik.

Het is niet toegestaan andere food (behalve uitsluitend ter plaatse gerookte vis) en non-food artikelen te verkopen, tenzij VPC daaraan vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Er mag gerookt worden tot 16.30 uur i.v.m. opruimwerkzaamheden; deelnemers moeten het wedstrijdterrein tussen 17.00 en uiterlijk om 18.30 uur hebben verlaten en iedere deelnemer is verplicht zijn eigen afval af te voeren.

Duurzaamheid
De palingstand is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Voor de toekomst is het van het grootste belang dat ook de op het Nederlands Kampioenschap verkochte paling uit duurzame bron afkomstig is. De Stichting Duurzaam Palingfonds (Dupan) zet zich namens de Nederlandse palingsector in voor herstel van de palingstand. Paling die het keurmerk van deze stichting draagt, is zo duurzaam als mogelijk bij de huidige stand van zaken. Het bestuur van het NKP dringt er daarom bij alle deelnemers op aan om gebruik te maken van paling met het keurmerk van Dupan.

Vastgesteld door het bestuur van de Vechtplassen Palingrook Commissie,
Kortenhoef, 2023.

Paling